Menu
home
>>
เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. แขวงทางหลวงชนบทนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บริเวณวัดฝั่งคลอง/พิพิธภัณฑ์ไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

อื่นๆ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอติราช  วราวิกสิต  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายก เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ แขวงทางหลวงชนบทนครนายก

Scroll Up Skip to content