Menu
home
>>
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling งานบำรุงถนนสาย นย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3051 ถึง บ้านเทพโลก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling งานบำรุงถนนสาย นย.5034 แยกทางหลวงหมายเลข 4031 ถึง บ้านดอนยอ อำเภอองครักษ์, อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling งานบำรุงถนนสาย นย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3051 ถึง บ้านคลองสามสิบ อำเภอบ้านนา, อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling งานบำรุงถนนสาย นย.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 ถึง วัดอินประชาราม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling งานบำรุงถนนสาย นย.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 305 ถึง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll Up Skip to content