Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.

 (11 ส.ค.63) เนื่องในอภิลักขิตสมัย แห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายอติราช  วราวิกสิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงพระราชวิริยอุสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลได้ทรงพระกรุณา ริเริ่มโครงการต่างๆ หลากหลาย ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์เกื้อกูลทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทย ทั้งโครงการป่ารักน้ำ เพื่อสงวนรักษาทรัพยากรน้ำป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสืบอายุขยายพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด ทรงพระกรุณาก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพ เพื่อฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรม อันเป็นภูมิปัญญาที่ล้ำค่าในท้องถิ่นต่างๆ ของไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ตกทอดถึงอนุชนในชาติสืบต่อไป ณ บริเวณอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

อื่นๆ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอติราช  วราวิกสิต  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายก เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ แขวงทางหลวงชนบทนครนายก

Scroll Up Skip to content