Menu
home
>>
มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน

 1. คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565)
 2. แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น
 3. แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
 4. แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น
 5. มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
 6. มาตรฐานทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น
 7. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนที่แลข้อมูลโครงข่ายทาง
 8. คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพานท้องถิ่น
 9. คู่มือการใช้งานระบบจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
 10. คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท
 11. คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท
 12. คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง
 13. คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
 14. คู่มือการประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่นโดยใช้สายตา
 15. คู่มือผู้อำนวยการทางหลวง
 16. คู่มือเจ้าพนักงานทางหลวง

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาระประโยชน์พัฒนาถนนจากวัดเขาคอกถึงป้อมโคกลำดวนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้านางน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกาณ บริเวณหน้าวัดเขาคอก ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Scroll Up Skip to content